De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota of kassabon. De betreffende garantietermijn staat bij elke deurenserie aangegeven. Bij een gebrek wordt de deur retour gehaald en bij de fabrikant hersteld. Als reparatie niet mogelijk is, dan wordt in overleg een nieuwe deur geleverd. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct is kunnen kleur- en structuurafwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan.
Garantiebewijs deuren Deurenmagazijn hanteerd de garantievoorwaarden zoals die door de fabrikant van Cando-deuren zijn opgesteld. Deze zijn op te vragen via Info@deurenmagazijn.nl

ARTIKEL 1

De garantie houdt in dat onder garantie geleverde deuren onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden gedurende een periode van x jaar (zie omschrijving produkt) na factuurdatum deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, zodat de garantie uitsluitend betrekking heeft op hinderlijke gebreken, t.g.v. materiaal- constructie en vervormingsfouten, een en ander met inachtneming van het volgende: Kleur en structuur afwijkingen en het natuur product hout kunnen in dit verband niet als hinderlijk gebrek worden beschouwd. Dit geldt ook voor kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes. De kromming loodrecht op het deurvlak gemeten volgens NEN-EN 24 mag maximaal 8mm. Zijn. De scheluwte van een deur, gemeten in gesloten toestand mag max. 8mm. Bedragen.

ARTIKEL 2

De garantie wordt alleen verleend indien de koper de aangegeven voorwaarden m.b.t. transport, opslag, verwerking en onderhoud aanwijsbaar nauwkeurig heeft opgevolgd.

ARTIKEL 3

De koper die aanspraak maakt op garantie, heeft ten genoegen van de verkoper te bewijzen dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. Bij gebreke van dat bewijs vervalt de garantie. De beoordeling van een klacht m.b.t. kromming en scheluwte vindt alleen plaats buiten het stookseizoen.

ARTIKEL 4

De garantie houdt in de reparatie ter plaatse of in de fabriek, door de verkoper te bepalen, ten hoogst de vervanging der door de verkoper ondeugdelijk bevonden eenheden. Per product worden ten hoogst vergoed: a- De waarde overeenkomstig de oorspronkelijke factuur Transportkosten buiten Nederland worden niet vergoed. Bovenstaande geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

ARTIKEL 5

De verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van ondeugdelijkheid der geleverde goederen.

ARTIKEL 6

Indien derden jegens verkoper aanspraken pretenderen ter zake van schade welke door gebreken van de producten zou zijn toegebracht vrijwaart koper verkoper voor dergelijke aanspraken in dien ver voege dat verkoper aan de koper en aan deze derden tezamen nimmermeer zal behoeven te betalen dan ui de vorengenoemde bepalingen omtrent beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper voortvloeit.

ARTIKEL 7

Eventueel te leveren van derden betrokken artikelen worden gegarandeerd volgens de garantiebepaling die tussen de verkoper en zijn leverancier geldt.

ARTIKEL 8

De garantie bepaling gaat tot een maximale afmeting van 93×231.5cm met een dikte van 40mm. Tevens zijn de garantiebepalingen van de leverancier cq. fabrikant van toepassing.

ARTIKEL 9

Het plaatsen van het glas en beslag dient volgens de huidige bouwnormen te geschieden.

De garantievoorwaarden zijn per mail op te vragen bij info@deurenmagazijn.nl.